Etyka zawodowa radcy prawnego

Etyka zawodowa radcy prawnego jest to zestaw zasad, które regulują jego zachowanie podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Radca prawny jest obowiązany przestrzegać prawa i przestrzegać wszelkich przepisów etycznych, które mają na celu chronić interesy swoich klientów. Radca prawny powinien być uczciwy i rzetelny w swoim działaniu, a także dbać o dobro swoich klientów.

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Radca prawny podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów etyki zawodowej. Do naruszeń etyki radcowskiej można zaliczyć między innymi:

  • upublicznienie informacji osobowych klienta bez jego zgody,
  • ujawnienie tajemnicy radcowskiej,
  • udzielanie porad prawnych osobie, która nie jest stroną w sprawie, w której radca prawny jest pełnomocnikiem lub biegłym,
  • udzielanie porad prawnych w zakresie, w którym radca prawny nie posiada wystarczającej wiedzy,
  • niewłaściwe wykonywanie obowiązków służbowy

Odpowiedzialność dyscyplinarna radcy prawnego może prowadzić do utraty uprawnień zawodowych.

Odpowiedzialność cywilna radcy prawnego

Radca prawny jest zawodem zaufania publicznego. Oznacza to, że radca prawny jest osobą, której przysługuje szczególne zaufanie ze strony państwa, jest obowiązany działać zgodnie z prawem, uczciwie oraz rzetelnie. Odpowiedzialność cywilna radcy prawnego może być wywołana przez naruszenie obowiązków wynikających ze stosunku pracy albo przez naruszenie obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług prawnych. Radca prawny jest także obowiązany do zachowania poufności informacji uzyskanych od klienta. Radca prawny nie może wykorzystać uzyskanych od klienta informacji w sposób niezgodny z prawem lub w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Prowadzenie kancelarii

Radca prawny jest zawodem regulowanym prawnie. Prowadzenie kancelarii radcy prawnego wymaga uzyskania wpisu do rejestru radców prawnych. Wpis do rejestru radców prawnych jest wydawany przez ministra sprawiedliwości. Aby otrzymać wpis do rejestru, kandydat na radcę prawnego musi legitymować się odpowiednim wykształceniem prawniczym oraz odbyć aplikację radcowską. Kandydat na radcę prawnego może być także osobą, która ukończyła studia prawnicze w szkole wyższej o profilu nauk o procesie karnego, a także osobą, która ukończyła studia prawnicze w szkole wyższej o profilu nauk o administracji publicznej.